Laws

Inleiding

Bagno Santo Spa heeft deze website gemaakt met het doel gebruikers en cliënten te informeren en diensten te bieden.

Voorwaarden

Het openen van deze pagina's betekent dat de gebruiker de volgende voorwaarden accepteert:
- de documentatie, afbeeldingen, merken en alles wat verder wordt gepubliceerd en weergegeven op deze pagina's is eigendom van Bagno Santo Spa en respectieve eigenaren;
- er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard met betrekking tot deze pagina's en het gebruik dat derden ervan kunnen maken;
- deze site is beschermd door informatica-apparatuur om het verlies, misbruik en de verandering van de informatie te voorkomen;
- deze website bevat links naar andere websites. Bagno Santo Spa is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid en de veiligheid die wordt geboden door die websites.

Copyright

De content die op de Website wordt gepubliceerd, zowel de tekst als de afbeeldingen, de foto's en de informatie, wordt beschermd door de huidige wetgeving die bepalingen geeft omtrent het auteursrecht (Wet n. 633/41) en omtrent de industriële eigendomsrechten. De content van de Website is uitsluitend beschikbaar voor persoonlijk gebruik; geen content mag dan ook worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, verzonden, overgedragen of verdeeld op welke manier dan ook, behalve in het geval van eenvoudige opslag op een terminal voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden; ook in het geval van toegestaan persoonlijk gebruik moet de content intact worden gehouden en moeten de betreffende aanwijzingen en/of meldingen van eigendom van de content worden gebruikt. Alle producten of bedrijven die op deze website worden genoemd, zijn merken van hun respectieve eigenaren of houders en kunnen worden beschermd door octrooien en/of copyright die zijn erkend of geregistreerd door overheidsinstanties. Ze mogen dus alleen worden gedownload of gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik: daarom mag er niets, ook niet gedeeltelijk, worden gekopieerd, gewijzigd of doorverkocht om winstdoeleinden of om er welk voordeel dan ook aan te ontlenen. Het gebruik, de publicatie, de distributie, de opname van de content die op de Website is gepubliceerd in andere websites is verboden, onder voorbehoud van de juiste autorisatie van de eigendomsrechten op de content. De Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. In dat geval oefent Bagno Santo Spa geen enkele controle uit op de content van genoemde websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de waarachtigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, compleetheid en bijwerking van deze content.

Beperking van de aansprakelijkheid

Bagno Santo Spa is niet aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of omissies in de informatie die is gepubliceerd en voor alles wat eventueel zelfstandig wordt toegevoegd door gebruikers die daar het recht toe hebben.

Bagno Santo Spa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, zowel directe, incidentele, gevolgschade als indirecte schade, noch voor verlies of beschadiging van gegevens, verlies van winst, start, zaken of kansen die voortvloeien uit de toegang tot de website, of het gebruik ervan, dat wil zeggen het onvermogen om de website of de daarop gepubliceerde content te gebruiken en uit de toegang tot derde websites die beschikbaar worden gemaakt via hyperlinks, of het gebruik daarvan, met andere woorden de onmogelijkheid de websites of de daarop gepubliceerde content te gebruiken.

Aangezien Bagno Santo Spa geen enkele controle uitvoert over de gepubliceerde content, kan het op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor eventuele wandaden die worden uitgevoerd via de website. Bagno Santo Spa verbindt zich er hoe dan ook toe om zo snel mogelijk, na signalering, content te verwijderen die naar eigen goeddunken wordt beschouwd als schadelijk of die door bepalingen van de wettelijke autoriteiten schadelijk zijn verklaard .

Dit gedeelte van de Website kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om dit voortdurend te controleren. Het gebruik van de Website vormt een impliciet gedrag dat de waarde heeft van volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van de bovengenoemde clausules.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen die ontstaan in verband met dit document vallen onder de territoriaal bevoegde Rechtbank en de wetten en regelgevingen van de Italiaanse wet zijn van toepassing.

Gebruik van de website

In geen geval kan Bagno Santo Spa aansprakelijk worden gehouden voor schade van welke aard dan ook die direct of indirect wordt veroorzaakt door toegang tot de website, van de onmogelijkheid of het mislukken van de toegang tot de website, door uw vertrouwen in en gebruik van de berichten die op de website staan. Bagno Santo Spa voert bijgewerkte informatie toe aan de website, maar garandeert niet dat deze informatie volledig of nauwkeurig is. Bagno Santo Spa behoudt zich het recht voor om de content van de Website en de Juridische kennisgeving op ieder moment zonder kennisgeving te wijzigen.

Toegang tot de externe gekoppelde sites

Bagno Santo Spa heeft geen enkele verantwoordelijkheid wat de websites betreft die kunnen worden geopend via de koppelingen op de website zelf, die worden geboden als eenvoudige dienst aan de gebruikers van het internet.
Het feit dat Bagno Santo Spa deze koppelingen biedt, houdt niet in dat het de websites zelf goedkeurt; wat de kwaliteit, content en afbeeldingen betreft wijst, Bagno Santo Spa iedere aansprakelijkheid af. Bagno Santo Spa is ook niet verantwoordelijk voor de informatie die de gebruiker verkrijgt via toegang tot de sites die zijn gekoppeld aan Bagno Santo Spa, daarom zijn uitsluitend de houders van de websites verantwoordelijk op het gebied van de compleetheid en nauwkeurigheid van de informatie die op die websites aanwezig is, die worden geopend op de voorwaarden van de houders.

Download

De voorwerpen, producten, programma's en routines die eventueel van deze website kunnen worden gedownload zoals bijvoorbeeld technische documentatie, commerciële documentatie, software enz. zijn, tenzij anders is aangegeven, beschikbaar onder de voorwaarden die zijn opgesteld door de houder. De content die kan worden gedownload van deze website, wordt beschermd door copyright, gebruiksrechten en/of auteursrechten van de respectieve eigenaren; daarom stelt Bagno Santo Spa voor de gebruiksvoorwaarden en -rechten te controleren en beschouwt zichzelf als uitdrukkelijk ontheven van iedere verantwoordelijkheid.

Computervirussen

Bagno Santo Spa garandeert niet dat de website vrij is van fouten of virussen. Bagno Santo Spa, diens leveranciers en werknemers zijn niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker lijdt vanwege dergelijke schadelijke elementen.

Boek je vakantie bij ons