Privacy

Informatie volgens art. 13 van D.Lgs 196/03 - Privacywet
(gepubliceerd in de Italiaanse Gazzetta Ufficiale van 29 juli 2003, Algemene serie n. 174, Gewoon supplement n. 123/L)

1. De wet in kwestie regelt de bescherming van de persoonsgegevens en legt een reeks verplichtingen op aan wie informatie met betrekking tot andere personen behandelt..

2. De norm in kwestie bedoelt met verwerking van gegevens iedere handeling of geheel van handelingen, ook uitgevoerd zonder behulp van elektronische instrumenten, met betrekking tot het onderhoud van databases, redactie van al dan niet boekhoudkundige spreadsheets, invullen van belastingformulieren beperkt tot leidinggevenden niet gerelateerd aan werknemers en eventueel van leidinggevenden van werknemers, het verzamelen, registreren, organiseren, bewaren, raadplegen, bewerken, wijzigen, selecteren, extraheren, vergelijken, gebruiken, onderling koppelen, blokkeren, mededelen, verspreiden, wissen en vernietigen van gegevens, ook als deze niet zijn geregistreerd in een database, invullen van software ons door u opgedragen en websites door u opgedragen, reparatie van computers en de data die deze bevatten, inclusief het systeemwachtwoord en beveiligingen die zijn ingesteld op iedere andere werkwijze die voorzien is door de activiteiten die worden uitgevoerd door ons bedrijf..

3. Met betrekking tot de hieronder genoemde posities waarin u zich kunt bevinden in uw verhouding met ons bedrijf:
-contracten voor de levering van materiële en immateriële goederen en diensten;
-commerciële en samenwerkingsverbanden van alle types.
We informeren u dat de gegevens van uw bedrijf en de fysieke personen die door u opdracht hebben gekregen om voor u op te treden, onmisbaar zijn om de normale handelingen te kunnen verrichten die typisch bij genoemde verhoudingen horen en daarom heeft het verstrekken van deze gegevens een verplicht karakter.

4. De eventuele weigering tot het verstrekken van de gegevens houdt in dat het onmogelijk is om de in punt 3 genoemde zaken uit te voeren;

5. Alle gevraagde gegevens zijn verplicht. Tijdens de verwerking kunnen we op de hoogte komen van gegevens die de Privacywet definieert als gevoelig, omdat deze informatie kunnen geven over gezondheidsstatus, lidmaatschap van vakbonden, religieuze en filosofische overtuigingen. Vanwege alle bovengenoemde redenen vragen we uw schriftelijke toestemming voor de verwerking.

6. De gegevens worden voornamelijk verwerkt met elektronische en computerhulpmiddelen en opgeslagen op zowel digitale opslagmiddelen als op papier en op alle andere soorten geschikte opslagmiddelen waartoe alleen het met de verwerking belaste personeel toegang heeft, in naleving van de minimale veiligheidsmaatregelen volgens de technische voorschriften voor de minimale veiligheidsmaatregelen, Bijlage B van de Privacywet..

7. Via internet verzamelde gegevens: ons bedrijf gebruikt op zijn website alleen traceringstechnologiën voor IP-adressen en cookies om de bezoeken aan de website te traceren, in het bijzonder:
IP-adressen: a) de IP-adressen van alle bezoekers aan onze site worden verzameld De verzamelde gegevens worden gebruikt voor het beheer van de technisch-administratieve handelingen van ons bedrijf, de diagnose van eventuele technische problemen en het voorkomen van inbraak en misbruik van de service.
Cookies: b) ons bedrijf kan cookies gebruiken om de gebruiksmogelijkheden van de geboden diensten te verbeteren, door een cookie toe te wijzen aan de bezoeker die verbinding heeft. De cookies worden ook gebruikt om het verkeer op onze site te bepalen en om uw profiel te traceren tijdens de procedure van het bestellen van de diensten, om kortingen te berekenen en de aanbiedingen te beheren die eventueel op uw account van toepassing zijn. De bezoekers van de site kunnen in hun browser de tracering van cookies uitschakelen, maar in sommige gevallen kan dit storingen bij het gebruik van onze website tot gevolg hebben.
Voor informatie over het gebruik van cookies verwijzen we naar de. Richtlijn 2009/136/EG.
Voor meer informatie over de advertenties van Google Adwords en Remarketing verwijzen we naar de Normen voor reclame van Google.

8. Mededeling en verspreiding van de gegevens: de door u verstrekte gegevens kunnen worden medegedeeld en/of verspreid om lopende contractuele betrekkingen met ons bedrijf uit te kunnen voeren, voor daarmee verbonden doeleinden, voor doeleinden met betrekking tot het geven van referenties, voor commerciële en promotionele activiteiten van de producten van ons bedrijf; bovendien kunnen ze worden meegedeeld aan:
-personeel van de studio en/of het bedrijf in de functie van de verantwoordelijke die belast is met de verwerking voor het beheer van de praktijken van de door u gevraagde dienst; het personeel is geïnstrueerd op het gebied van beveiliging van persoonsgegevens en van het recht op privacy.
-Belastingdienst, Fiscale politie, Guardia di Finanza, Arbeidsinspectie en in het algemeen alle instanties die bevoegd zijn tot inspecties en controles omtrent de regelmatigheid waarmee aan de eerder aangegeven doeleinden is voldaan.
-Brancheorganisatie en Geautoriseerde fiscale bijstand voor het vervullen van de diensten die zijn opgenoemd in de bovengenoemde doeleinden en Professionele onderzoeken die door ons worden opgedragen voor de verwerking van onze gegevens.

9. De verwerking van de gegevens brengt de identificatie met zich mee van bepaalde personen op wie specifieke belastingen en verantwoordelijkheden rusten.
In dit geval wordt het volgende medegedeeld:
- De houder en verantwoordelijke van de verwerking van de gegevens is Bagno Santo Spa met hoofdkantoor in Via Campo dei Fiori, 30 53047 Sarteano (SI) IT Tel. +39 0578 26971 Fax +39 0578 265889
De personen die zijn belast met de verwerking van de gegevens: zijn personeel en/of medewerkers van.

10. De gegevens in kwestie worden verwerkt
- op papieren en elektronische gegevensdragers van enig type;
- door geautoriseerde personen, voortdurend geïdentificeerd, terdege geïnstrueerd en op de hoogte gebracht van de beperkingen die worden opgelegd door de geldende wetten;
- met de verplichting om de gegevens altijd bijgewerkt te houden en verouderde, onnodige of irrelevante gegevens te verwijderen;
- met de verplichting om de organisatorische en veiligheidsmaatregelen die worden voorgeschreven door de wet aan te nemen, om de vertrouwelijkheid van de betreffende persoon te garanderen en om onbevoegde toegang van derden of onbevoegden te voorkomen.

11. Om de meest volledige kennis van het probleem mogelijk te maken, herinneren we eraan dat de artikelen 7, 8, 9 van de T.U. uitdrukkelijk de rechten van de betrokkenen beschermen; we vermelden hier het art. 7 Privacywet (Recht op toegang tot de persoonsgegevens en andere rechten):
1. De betrokkene heeft het recht om de bevestiging te verkrijgen van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens die hem/haar betreffen, ook als deze nog niet zijn geregistreerd, en deze in begrijpelijke vorm medegedeeld te krijgen.
2. De betrokkene heeft het recht het volgende te verkrijgen::
a) de oorsprong van de persoonsgegevens;
b) de doeleinden en de wijze van de verwerking;
c) de toegepaste logica in het geval van verwerking die is uitgevoerd met behulp van elektronische hulpmiddelen;
d) de identificatiegegevens van de houder, de verantwoordelijken en de vertegenwoordiger die zijn toegewezen volgens artikel 5, paragraaf 2;
e) van de personen of categorieën van personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld of die ervan op de hoogte kunnen komen als toegewezen verantwoordelijken op staatsgebied, verantwoordelijken of vertegenwoordigers.
3. De betrokkene heeft het recht het volgende te verkrijgen::
a) de bijwerking, rectificatie ofwel, als hij/zij daar belang bij heeft, de aanvulling van de gegevens;
b) de verwijdering, de verandering in anonieme vorm of de blokkering van gegevens die zijn verwerkt in strijd met de wet, inclusief gegevens waarvan de bewaring niet noodzakelijk is met betrekking tot de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt;
c) het bewijs dat de handelingen van de letters a) en b) onder de aandacht zijn gebracht, ook voor wat hun inhoud betreft, van de personen aan wie de gegevens zijn medegedeeld of verspreid, met uitzondering van het geval waarin dit onmogelijk blijkt te zijn of een gebruik van middelen met zich meebrengt dat duidelijk onevenredig is ten opzichte van het beschermde recht.
4. De betrokkene heeft het recht zich geheel of gedeeltelijk te verzetten::
a) om legitieme redenen tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem/haar betreffen, zelfs indien deze relevant zijn voor het doel van de verzameling;
b) tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem/haar betreffen met als doel het verzenden van reclamemateriaal of materiaal voor directe verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoeken of commerciële communicatie..

Om de bovengenoemde rechten van art. 7 van de Privacywet uit te voeren, moet de betrokkene een schriftelijk verzoek richten aan Bagno Santo Spa met hoofdkantoor in Via Campo dei Fiori, 30 53047 Sarteano (SI) IT Tel. +39 0578 26971 Fax +39 0578 265889 BTW-nummer 00075230524

Boek je vakantie bij ons